Kategorie

Informace a služby

Nejprodávanější produkty

Novinky

Slevy

Následujte nás na facebook

OCHRANA DAT

Veškeré osobní i jiné údaje spojené s nákupem v eshopu www.mobilopravna.cz nebudou jakkoli zneužity nebo předány třetí osobě. Nebudou jakkoli zneužity k propagaci či reklamě, bez souhlasu zákazníka.Vyjímku tvoří zákazníci, kteří nedodrží sjednané podmínky obchodu a objednají si zboží, které později neuhradí. Tito zákazníci jsou uveřejněny svými křestním jménem a příjmením v databázi nedůvěryhodných zákazníků pro internetový obchod. Pokud Vám od nás přijde nějaká akční nabídka a nechcete být dále informováni, kontaktujte administratora na emailu eshop@mobilopravna.cz

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo zákazníka na odstoupení Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Právo dodavatele na odstoupení Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. Postup v případě odstoupení od smlouvy Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu eshop@mobilopravna.cz nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásliky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

 

NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

Jestliže kupující zásilku nepřevezme a řádně neuhradí, dopouští se tím porušením podmínek, se kterými souhlasil při uzavření kupní smlouvy. Prodávající po něm proto bude požadovat náhradu vzniklé škody za vynaložené náklady na poštovném, balném a fakturaci - dle §420, §588 Obč.z., které se posuzují dle každé konkrétní zásilky , minimálně však 100,-Kč bez DPH.

 

POSTUP A PODMÍNKY REKLAMACE:

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce, nebo vystaví dobropis**.Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží. Ve výjimečných případech zboží v rámci urychlení reklamačního procesu vyměnit vadné zboží za bezvadné (nové, či opravované) zboží, stejných parametrů. *** Reklamovat zboží z bazaru (avšak vždy jen pro vadu existující již při převzetí, je možné podle § 626 odst. 3 obč. zák. nejpozději do 12 měsícu). Spotřebitel může požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uplatňoval IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje, pokud prodávající o reklamaci (jejím zamítnutí) rozhodne ihned. Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem!) Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. Zákazník je povinen podle § 656 občanského zákoníku vyzvednout si věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy oprava nebo úprava měla být provedena.Prodejce má právo zákazníkovi naúčtovat skladné a to ve výši 10 Kč/den. Nevyzvedne-li si zákazník věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodejce právo věc prodat. Je-li prodejci známa adresa zákazníka a jde-li o věc větší hodnoty, je zhotovitel povinen o zamýšleném prodeji objednatele předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodejce objednateli výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy nebo úpravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí zákazník uplatnit u prodejce. Reklamaci se rozumí porucha přístroje, způsobená výrobní závadou nebo vadným materiálem. Jako závada přístroje sed neuznává nastavení WAP a MMS na telefonním přístroji. Pro uznání reklamace je nutné splnit tyto podmínky: Pro urychlení reklamace dodat platný záruční list. Platným záručním listem se rozumí vyplněný záruční list( datum prodeje, typ a sériové číslo zařízení - IMEI razítko prodejce a podpis oprávněného pracovníka prodejce. Neúplný nebo měněný záruční list je neplatný. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd. Po převzetí zboží do reklamace prodejce neručí za obsah uložených dat a nastavení a důrazně doporučuje zálohovat data z telefonu před posláním zboží do reklamace. Spotřebitel má právo do 14 dnů od doručení zboží na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny. V případě že je kupujícím obchodní společnost nebo firma řídí se vztah mezi smluvními stranami obchodní zákonník a v tomto případě kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy do bez udání důvodu do 14 dní.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na zakoupené výrobky. Tento reklamační řád se nevztahuje na poskytnuté služby.

I. Záruční doby výrobků Na zakoupený přístroj, baterii a napáječ a případné příslušenství je poskytována záruka 24 měsíců od data prodeje. Den prodeje je zároveň dnem převzetí výrobku zákazníkem.

II. Uplatnění reklamace Reklamaci je nutno uplatnit u prodejce, u kterého byl příslušný předmět reklamace zakoupen. Zákazník při reklamaci předloží řádně vyplněný Záruční list a kompletní předmět reklamace. Předmět reklamace by měl být předložen ve stavu odpovídajícímu stavu při prodeji, samostatně zakoupené příslušenství či kryty musí být reklamovány samostatně pokud v nich došlo k poruše. Prodejce neručí za zachování individuálních nastavení, příslušného software, dat či údajů uložených v předmětu reklamace, a proto doporučujeme zákazníkovi individuální zálohu těchto dat. Prodejce si vyhrazuje právo vrátit předmět reklamace ve stavu odpovídajícím stavu při prodeji, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrním nastavením. Zákazník též bere na vědomí, že pokud je reklamace vyřízena výměnou předmětu reklamace, ztrácí tím přístup k veškerým takto uloženým datům či údajům v paměti předmětu reklamace. Zákazník je při uplatnění reklamace povinen uvést, o jakou vadu přemětu reklamace se jedná, popřípadě jak se projevuje a dále jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje.

III. Vyřízení reklamace Prodejce v závislosti na okolnostech zajistí bezplatné odstranění vady, případně předmět reklamace vymění za nový výrobek, popř. reklamaci vyřídí jiným způsobem v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Okamžikem uplatnění reklamace zákazníkem a převzetím předmětu reklamace prodejcem se běh záruční doby přerušuje. Běh záruční doby pokračuje ode dne převzetí opravovaného předmětu reklamace zákazníkem, nebo nepřevezme-li jej, dnem, kdy byl zákazník povinen opravený předmět reklamace převzít. Pokud v případě uplatnění záruční vady prodejce vadný předmět reklamace vymění za nový výrobek (včetně výměny IMEI), původní předmět reklamace tímto přechází do vlastnictví prodejce a nový výrobek přechází do vlastnictví kupujícího. Od převzetí nového výrobku začíná běžet nová záruční doba. O neoprávněnou reklamaci se jedná, pokud reklamovaná vada výrobku není prodejcem v rámci vyřizování reklamace zjištěna, nebo jde o vadu výrobku, na niž se nevztahuje záruka dle čl. IV tohoto Reklamačního řádu. Pokud je při posouzení oprávněnosti reklamace zjištěna vada výrobku, na kterou se nevztahuje záruka (mimozáruční oprava), uvědomí prodejce o této skutečnosti zákazníka a zákazník prodejci oznámí, zda si přeje odstranění této vady za cenu, kterou mu prodejce sdělí. O přesných podmínkách opravy bude sepsán zápis, který zákazník i prodejce svými podpisy stvrdí.

IV. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

1. Mechanickým poškozením (např. pádem, nadměrným tlakem apod.).

2. Použitím nevhodných, popř. pro daný typ výrobku nedoporučovaných baterií a zdrojů či nevhodných obalů/pouzder a jiného příslušenství.

3. Ve spojení výrobku s nestandardním příslušenstvím.

4. instalací nebo používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze či jeho použitím pro jiné účely, než je pro tento typ obvyklé.

5. Neodbornou manipulací, popř. zásahem do výrobku nepovolanou osobou.

6. Poškozením stykem s přírodními živly (např. stykem s vodou, ohněm, žárem apod.) oxidací, znečištěním a poškozením v důsledku živelných či jiných lokálních jevů (např. bouřky, přepětí v síti apod.)

7. Běžným opotřebením (u baterií mobilních telefonů zejména ztráta kapacity běžným opotřebením, či opotřebením krytu nebo klávesnice běžným používáním).

8. Vadnými bateriemi.

9. Skladováním mimo rozsah teplot (přístroj: -25°C až 55°C, baterie: 0°C až 49°C).

10. Provozováním ve vlhkém, prašném nebo chemicky agresivním prostředí. V. Ostatní podmínky reklamace Za vadu nelze považovat skutečnost, že předmět reklamace neodpovídá parametrům, které jsou stanoveny pro jiné obdobné typy výrobků. Pro posouzení, zda se jedná o vadu, jsou rozhodující parametry výrobku uvedené v technické dokumentaci výrobku. Záruka zaniká v případě jakéhokoli pozměňování předmětu reklamace nebo je-li poškozeno nebo jinak učiněno nečitelným výrobním (IMEI) číslo přístroje či jiného předmětu reklamace, případně je-li odstraněna či poškozena záruční plomba) je-li na předmětu reklamace instalována).

 

VYMEZENÍ POJMŮ

Způsob balení: Pokud je u zboží uvedeno že je baleno "Volně", znamená to že je zboží zabaleno v sáčku a jeho používání, nebo v případě náhradních dílů jeho montáž, musí být provedena odbornou firmou, která je k tomu oprávněna.